Hammerfest Alpinklubb

Priser og åpningstider

Tirsdag og torsdag 18-21

Lørdag og søndag 12-18

 

Dagskort hverdager 170,-

Dagskort helge 190,-

Utstyr 160,-

Keykard 50,-

 

Medlemspriser:

Dagskort hverdager 150,-

Dagskort helg 170,-

Sesongkort 1 750,-

Medlemskontingent 100,-

FØLG OSS PÅ Facebook for dag til dag info

Årsmøte

27.03.2019

Innkalling til årsmøtet er foretatt med oppslag i klubbrommet og på klubbens facebooksider.

 

Årsmøtet gjennomføres onsdag 27.03.2019 kl 18:00 i klubbhuset

 

Sakspapirer finnes ved å følge linkene under. De deles ikke ut på møtet.

 

Saksliste og sakspapirer

 

1. Godkjenne de stemmeberettigete.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

                 Resultat

                 Balanse

                 Revisjonsberetning  - fremlegges på møtet

6. Behandle forslag og saker.

                 Ingen saker er mottatt til behandling

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

                 Budsjett fremlegges på møtet

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg:

                 a) Leder og nestleder *)

                 b) 4 styremedlem og 3 varamedlem *)

                 c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

                 d) To revisorer.

                 e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

                 f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

*) Valgperioden for styres faste medlemmer er er 2 år. På valg i 2018 blandt styets faste medlemmer er leder, økonomiansvarlig og ett styremedlem.